Onze praktijkinformatie 

 
Algemeen
De praktijk voor fysiotherapie bestaat uit een team van 5 fysiotherapeuten met diverse specialisaties.
Momenteel zijn in de praktijk werkzaam:
 
Wie
Wat
Wanneer
 Praktijkhouder
 
 
 
 Lizet van Laarhoven
 l.vanlaarhoven@fysiotherapiemartens.nl 
  Algemene fysiotherapie
  Echografie
  Shockwavetherapie
ma, wo, do
 
 
 Ilja Geraedts-van den Wittenboer
 i.geraedts@fysiotherapiemartens.nl
 
  Algemene fysiotherapie
  Manuele therapie
 
ma, di, do
 
 

 Julia Jörissen
 j.jorissen@fysiotherapiemartens.nl
  Algemene fysiotherapie
  Medical Taping
  Oedeemtherapie
  Shockwavetherapie
ma, wo
 
  Algemene fysiotherapie
  Oedeemtherapie
  Medical taping
  Shockwavetherapie
ma, do, vrij
 
  Algemeen fysiotherapeut
  Shockwavetherapie
ma, di, do, vrij, za
 
 

 Algemeen mailadres
 info@fysiotherapiemartens.nl

 
 
Openingstijden
Maandag 08.30 – 20.00 uur
Dinsdag  08.30 – 17.30 uur
Woensdag 08.30 – 17.30 uur
Donderdag 08.30 – 17.30 uur
Vrijdag 08.30 – 17.00 uur
Zaterdag 08.00 – 11.00 uur
 
Contact
Telefonisch zijn wij bereikbaar op 040-2514864 of mobiel  06 23071772. Ook kunt U inspreken op onze voice-mails , appen of mailen naar 
 info@fysiotherapiemartens.nl
 
Tarieven
Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. In pricipe geldt er geen eigen bijdrage voor fysiotherapie. Mocht u hier vragen over hebben kan uw therapeut u hierover informeren.
Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar of indien u niet aanvullend verzekerd bent krijgt u van ons een nota.
 
Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:
Intake en onderzoek na verwijzing                                                                  € 49,00 
Screening, intake en onderzoek  € 55,50 
Fysiotherapie behandeling in de praktijk                                            € 43,00
Manuele therapie behandeling in de praktijk                                                                          € 58,00
Geriatrie fysiotherapie behandeling in de praktijk                                                                          € 58,00
Oedeemtherapie behandeling in praktijk € 59,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met rapportage € 67,25
Screening bij directe toegankelijkheid € 19,50
Toeslag voor behandeling aan huis € 18,75
Toeslag voor behandeling in een instelling € 13,50
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 32,00
Niet nagekomen afspraak manuele therapie € 44,00
  
Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. 
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. 
 
Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. 
Tijdens de eerste afspraak, wordt na de screening (duurt ongeveer 15 minuten) met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Indien u voor behandeling in aanmerking komt, gaat na bespreking van het behandelplan (en eventueel aanvullend onderzoek) de behandeling direct van start.  
 
Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak
U neemt plaats in de wachtkamer op de eerste verdieping en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. (Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd nog niet bent opgehaald, kunt U zich melden via de bel in de wachtruimtemuur naast de lift.) De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Het onderzoek zal ongeveer 15-30 minuten in beslag nemen. 
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en
zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.
Bij de eerste afspraak neemt u mee:
Eventueel de verwijsbrief
Uw ziektekostenverzekering gegevens
Geldig identiteitsdocument
 
Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 
24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. 
Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief.
In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.
 
Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. 
 
Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.
 
Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. 
Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen. 
 
Hygiëne
Wij zorgen als praktijk voor schone handdoeken. Wij verwachten van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht makkelijk zittende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 
Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkhouder.
Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
U vindt hierover informatie over op onze website of in het folder rek in de wachtruimte.
 
Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
 
Reglement:
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 
Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 
dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. 
4. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
In onze praktijk krijgt u iedere keer na de behandeling een baliefaktuur, die u betaald moet hebben voor de eerstvolgende behandeling.
5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren. 
 
Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. 
 
Mobiele telefoon
Graag uw mobiele telefoon uitzetten. 
 
Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 
Huisdieren
Binnen de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan.
 
 
 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op